Google+ Followers

Permision


I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Es, Veronika, Montekjū Kīna atraitne, dodu atļauju Marijai Luisai de Vaskonsellos tulkot Montekjū vēstījumus viņas mājas lapā. Montague Vernon Keen ir reģistrēta Preču zīme (Trade Mark), man pieder arī autortiesības No.2366610 (Copywrite No. 2366610)

trešdiena, 2010. gada 22. decembris

19 December 2010

Svçtdiena, 19.decembris/2010

Veronika, mana mîlestîba, tu esi vai pârpludinâta ar informâciju un apstiprinâjumiem, ko saòem ik uz soïa. Jau tev teicu, ka îstie cilvçki tevi paði sameklçs, tev nav jâmeklç. Mçs tos izvçlamies, tad vadâm pie tevis. Tava grupa (vienîba) jauki satuvinâs un sanâk kopâ. Zini, paðlaik kopâ ar mani strâdâ vislielâkie prâti, kâdi jebkad staigâjuði pa Zemes virsmu, viòi ir daïa no tâs komandas, kas atrodas ðajâ dzîves pusç. Mûsu Projektam bûs noteicoðâ loma Pilnas Apziòas atgrieðanas procesâ un plançtas Zeme atgrieðanai Gaismâ. Tieði tâpçc man tad bija jâaiziet, lai varçtu visu sakârtot un îstenot, atstât tevi- man bija vissmagâkais un grûtâkais solis, ko jebkad esmu darîjis, sâpes mums abiem bija neaprakstâmas. Tagad tu saproti visâ pilnîbâ, kâpçc visam tâ bija jânotiek. Mçs izpildîsim mûsu nodomus, tu un es to izlçmâm pirms spçrâm kâju uz Zemes.

Netiks pieïauta cilvçces iznîcinâðana un varas pâròemðana. Tumðâ Kabala joprojâm nespçj noticçt tam, ka viòu plâni neîstenosies. Cilvçku Sirdîs un Dvçselçs ienâk Gaisma, cilvçks meklç Patiesîbu, viòu vairs nevar piekrâpt ar meliem, tagad cilvçks sâk redzçt to, kas atrodas aiz ¥apgalvojumiem¡, kurus izsaka varas cilvçki un sâk uzdot jautâjumus. Jûs atrodaties lielo pârmaiòu laikâ, absolûtu un pilnîgu pârmaiòu laikâ, jûsu vaþas tiek sarautas un kïûstat par Gaismas Bûtnçm kâdas bijât tad, kad ienâcât ðajâ pasaulç. Jûsu prâta kontrole sâkâs tad, kad jûsu vecâki un skolas- tâ vietâ, lai palîdzçtu jums sasniegt pilnu potenciâlu un spçjas- izskaloja jums smadzenes un iegalvoja, ka esat bezvçrtîgi, bezpalîdzîgi un niecîgi; tikai tie, kuri atrodas pie varas var kaut ko mainît un grozît un jums iegalvoja- gaidiet visas pârmaiòas no varas cilvçkiem. Jûs nemudinâja uzdot jautâjumu- kas esi ðai pasaulç. Daþâdo reliìiju ideoloìiskâ apstrâde radîja tikai vçl lielâku kontroli. Viòu nodomi nekad nav bijuði godâjami.

Tâs Zinâðanas, kas jums tiks atklâtas 2011.gada sâkumâ nesîs prieku, reâlu prieku cilvçcei. Despoti zaudçs varu, ikviena cilvçka bûtne kïûs par vienu veselu, neatkarîgi no tâ, kur tas atrodas un dzîvo. Tâda Pârveide ietekmçs pilnîgi visus; viss, kas reiz tika darîts, lai ðíeltu un radîtu daþâdîbas- atðíirîgo, lai aizkavçtu apvienoðanos, tas viss izzudîs. Pirmo reizi jûs izjutîsiet brîvîbu no Varas un Kontroles. Gadsimtu garumâ slçptâ Patiesîba bûs pieejama visiem, kas to meklçs.

Ar ðausmâm un riebumu tu noskatîjies Dþona Pildþera (John Pilger) filmu par to, kas patiesîbâ notiek Kara laikâ, nogalinâðanu nevar cienît un godât, katrai cilvçku bûtnei ir tiesîbas dzîvot, netiekot apspiestai. Tikai Visïaunâkie Prâti meklç karu, tie glorificç Karu. Asiòu izlieðana ir tâ cena, kas tiek maksâta Sâtanam, tiem vienalga- kâdas asinis izliet. Asiòu ziedoðana ir cena, kas tiek maksâta par Varu un Kontroli. Sâtanisti regulâri sanâk kopâ, lai ðíaidîtos ar asinîm un tâ apstiprinâtu savu lojalitâti Sâtanam.

Vai bieþi esat dzirdçjuði Varas vîrus runâjam par Mîlestîbu, ko tie izjût pret cilvçkiem. Mîlestîba ir vienîgâ Patiesîba, viss pârçjais ir ilûzija. Ðajâ svçtku laikâ cilvçki pietuvojas mîlestîbai, centieties tajâ palikt, sajûtiet prieku, ko nes mîlestîba gan jums, gan visiem apkârtçjiem. Nav iemeslu tam tâ nebût vienmçr. Jûsu varâ ir radît sev apkârt harmoniju, palîdzçt citiem apjaust to, ka dzîvot saskaòâ ir daudz vieglâk un laimîgâk, kavçðanâs pie dzîves problçmâm tikai velk lejup. Es lûdzu, lai visi sanâktu kopâ un lûgtu par Patiesîbu, Mieru un Harmoniju, tâda enerìija nesîs Pârmaiòas, Cilvçces lûgðanas tiks uzklausîtas. Lûdziet un saòemsiet, klauvçjiet un jums atvçrs. Mîlestîbai ir jâbût virzoðajam spçkam.

Kopâ tie, kas meklç Gaismu, radîs labâku dzîvi visai Cilvçcei. Tîkls, kas atrodas ðajâ dzîves pusç ir dziïi pateicîgs visiem tiem, kuri izplata Gaismu citiem. Mana mîïâ, kad kopâ sanâk ìimene, zini, ka visticamâk arî es bûðu ar tevi kâ vecajos laikos, atkal izbaudot Simona brîniðíîgos kartupeïus un svinîbas, ko viòð mâk sarîkot. Un neïaujiet skarbajam laikam aizçnot svçtku prieku. Mçs esam pamanîjuði- ¥viòi¡ to tagad sauc par ¥klimata izmaiòâm¡ ¥globâlo sasilðanu¡, kas pierâdîjusies par acîmredzamiem meliem, lai varçtu paaugstinât nodokïus un radît lielâku postu.

Pavisam nedaudz atlicis lîdz viss nostâsies savâs vietâs. Jûsu pasaule mainîsies uz visiem laikiem, katram ir sava loma abâs dzîves pusçs.

Mçs ðajâ dzîves pusç sûtâm jums visiem mîlestîbu. Mana mîïâ, tas bûs grûts darbs, bet vçrtîgs. Es esmu lepns, ka varu bût tevi apbrînojoðais Vîrs, Montî


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese


Original and translations of the Galactic Messages available on

trešdiena, 2010. gada 15. decembris

12 December 2010

Svētdiena, 12.decembris/2010


Pilnīgi viss jūsu pasaulē atrodas pārmaiņu procesā, cilvēki mostas situācijas realitātei. Lai kļūtu pilnīgi Apzinīgas Gaismas Būtnes, kas patiesībā esat, jums jāatkāpjas un jāatsakās no visa tā, kas padarījis jūs aklus un valdījis pār jums paaudžu paaudzēs. Skaidri saskatiet- tā kontroles sistēma, kas turējusi jūs tumsībā un kalpībā, tā nav no Gaismas. Patlaban tiek atklāta Tumsas Spēka struktūra, to paveic cilvēki, kuri aizstāv Mieru, Dieva Mīlestību, jūsu Radītāju, kurš apsveic ikvienu un katru, kas atgriežas viņa aplokā. Izšķīst tas cietums, kurā atradāties; Patiesība ir atslēga. Ziniet to, ka tiekat vadīti, sekojiet savai intuīcijai, tā ir jūsu Augstākais Es. Ļauni izmantotāji jūs tīši vilināja prom no Patiesā ceļa, viņu vienīgais mērķis bija pārņemt jūsu Pasauli. Tikai saprotiet- anticionisms nav tas pats, kas antisemītisms. Daudzās interneta mājas lapās labi un godīgi ebreji apvienojas pret cionismu, viņus biedē tas, ka tiks notiesāti par to, ka ir daļa no Slepenās Sabiedrības. Ir jāsaprot- tie, kuri kontrolē pasaules Finanses un Komersiju, viņu alkatība un uzpērkamība ir nolikusi jūsu pasauli uz ceļiem, es par to runāju jau tad, kad pārgāju Garā (aptuveni pirms 7 gadiem), bet tad cilvēki nebija gatavi atvērt acis, būtu novērstas tik daudzas ciešanas. Padomājiet, kā gan tikai daži cilvēki var kontrolēt Mēdijus, Valdības, Banku sistēmu, tikai 2% no ļaudīm, un, protams, jūsu prāta kontrole- bez apstājas tiekat baroti ar jaunām vēlmēm pēc materiālajiem labumiem, kas tikai padara šos 2% vēl bagātākus. Tie ir atbildīgi par garīgo demoralizēšanu un cilvēces morālo uzpērkamību, tie sāk pārņemt Eiropu, pagaidām tiek saudzēta Anglija un Vācija, bet tikai līdz brīdim, kad tiks pabeigta Krievijas pakļaušana, visi centieni koncentrēti šobrīd uz Krieviju. Tā ir plāna daļa- aplenkt Eiropu, jūsu priekšā ir EKONOMISKĀ OKUPĀCIJA, kas izsauc ekonomikas krīzes un visaptverošu destrukciju it visur. Mēs neļausim īstenoties šādiem plāniem, jums jāpazīst savi ienaidnieki.


Mīlestība un Uzticēšanās nāk kopā ar Gaismu un Harmoniju, sveiciet Gaismu savās dzīvēs un pasaulē. Kļūstiet par vadošo Gaismu, aizsniedziet mazāk apgaismotus cilvēkus, vediet tos uz priekšu, atveriet durvis Pasaules Garam, tāda ir jūsu loma, to dvēseļu loma, kuras esat izvēlējušās strādāt Gaismā. Atklājiet sevi, kā to izdarījusi mana sieva, tas nebūt nebija viegli. Pirmā Pasaules kara laikā britu premjerministrs Deivids Loids Džordžs reiz teica: „Ja cilvēki patiešām zinātu PATIESĪBU, tad Karš izbeigtos rīt. Bet, protams, patiesību viņi nezina un nevar zināt.” Jūsu pasaulē eksistē neredzama Valdība, kas patiesībā ir Valdošais jūsu Pasaules Spēks; pateicoties jums pašiem, jūsu aktivitātēm, esat pieņēmuši „viltus Realitāti” un ļaujat sevi kontrolēt un vadīt ar Mēdiju starpniecību, tos pieņemot un atzīstot.


Transformācijas, kurām tūlīt jāsāk notikt, ir labākais uz ko varat cerēt. Jūs kļūsiet par Gaismas piepildītām Būtnēm. Viss tiks pacelts atklātībā, vairs nekādu melu un viltus informācijas. Jūs brīvi apciemos draugi no citām Planētām un palīdzēs iziet šīs transformācijas. Tas nebūs ilgi, esiet drošsirdīgi, dariet visu, lai paši tuvotos un atvērtos Gaismai. Mēs solījām Patiesību un tā jums tiek dota, lai palīdzētu virzīties uz priekšu.


Mana mīļā, tu neesi vesela, bet turpini strādāt, mūsu darbs tev ir ļoti svarīgs. Mana mīlestība ir ar tevi un tavu ģimeni, arī viņi man palīdzēja, kad pārvietojos no vienas vides uz citu, viņi palīdzēja man gūt piepildījumu, atceries, viss ir iespējams.

Šajā svētku laikā- atveriet savas sirdis, sūtiet pasaulei, kurai sāp, Mīlestību, lūdziet pēc Apgaismības, Miera un Saskaņas visiem. Es esmu vienmēr tevi apbrīnojošais vīrs, Montī


Tulkoja Māra Brante


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese


Original and translations of the Galactic Messages available on


svētdiena, 2010. gada 5. decembris

5 DECEMBER 2010
Svētdiena, 5.decembris/ 2010Mana mīļā, tava Sirds lūzt, skatoties uz to, ko nevar nosaukt citādi kā par FINANSIĀLO TERORISMU, Īrijas izvarošanu un iznīcināšanu. Tas ir pirmais solis jūsu Pasaules pārņemšanai cionistu rokās. Slepenas vienošanās rezultātā, apmuļķotas Valstis tic, ka tās atrodas drošībā, bet faktiski, šis ir pirmais solis Pasaules Pārņemšanā no to cilvēku puses, kuriem nav sirdsapziņas, tos vada Vara, viņu mērķis ir valdīšana pār pasauli. Viņiem gatavībā stāv Fema (?) nometnes tiem, kurus tie atzīs par nederīgiem. Pienācis laiks sanākt kopā, Lūgt kā nekad agrāk Garam nākt jūs glābt. Miers iestāsies tikai tad, kad viss negatīvais tiks aizvākts un atgriezīsies garīgums. Nebaidieties no korumpētajiem, tos atsegs un atklās, daudziem būs grūti to pieņemt- agrāk mīlētie, godātie un apbrīnotie cilvēki ir tik bezgala korumpēti. Jums visiem ir „izskalotas smadzenes” lai ticētu un pieņemtu visu, neuzdodot jautājumus tiem, kas jūs pārvalda. Pienācis laiks atmosties situācijas realitātei, kurā patlaban atrodaties. Tie, kas pārvalda jūsu Bankas un pasauli, ir nolēmuši iznīcināt lielāko daļu ekonomikas un tad piespiest jums pieņemt viņu noteikumus un kontroli. Tas ir vislielākais ļaunums, jūsu Pasaules Cilvēku Rases pārdomāta iznīcināšana ir jau tikusi reiz pieredzēta. Bet tāda rīcība netiks pieļauta, jau tagad par tik daudzām lietām parādījusies Patiesība un oficiāla informācija pieejama visiem interesentiem, ziniet, visas jūsu Valdības tiek kontrolētas.Kad atgriezīsieties pie Pilnas Apziņas, tad uz visiem laikiem zudīs tumsa, tie, kuri strādā Gaismā ir Jaunās Miera Pasaules arhitekti un mūsu divas pasaules satuvināsies Harmonijā.Lūdzu, saprotiet, mana mīļā sieva ir slima ar gripu, viņai šodien ir grūti kontaktēties ar mums. Mēs ar viņu strādājam nakts laikā, mēs dodam viņai informāciju miega laikā, viņa ir pilnīgi atvērta Garam, mēs nepārtraukti viņai dodam informāciju. Mēs tuvinām tos, kas palīdzēs tad, kad sāks darboties mūsu Projekts, mēs esam izvēlējušies cilvēkus ar piemērotām prasmēm, lai sasniegtu vajadzīgos rezultātus.Mēs- Garā, atrodamies jums līdzās, mēs virzām jūs uz Gaismu, mūsu Mērķis ir Miers un Tumsas aizvākšana uz visiem laikiem.Atpūties, mana mīlestība, Patiesība ir te- visiem, kas to meklē. Es vienmēr palieku tavs Montī.

Tulkoja Māra Brante

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese


Original and translations of the Galactic Messages available on


DAVID ICKE RETROSPECTIVE

Twenty Year Retrospective of David Icke: The man, his times and his message. Hosted by Osha Hayden and recorded October 2010 at the Community Media Center of the North Bay.