Google+ Followers

Permision


I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Es, Veronika, Montekjū Kīna atraitne, dodu atļauju Marijai Luisai de Vaskonsellos tulkot Montekjū vēstījumus viņas mājas lapā. Montague Vernon Keen ir reģistrēta Preču zīme (Trade Mark), man pieder arī autortiesības No.2366610 (Copywrite No. 2366610)

trešdiena, 2010. gada 22. decembris

19 December 2010

Svçtdiena, 19.decembris/2010

Veronika, mana mîlestîba, tu esi vai pârpludinâta ar informâciju un apstiprinâjumiem, ko saòem ik uz soïa. Jau tev teicu, ka îstie cilvçki tevi paði sameklçs, tev nav jâmeklç. Mçs tos izvçlamies, tad vadâm pie tevis. Tava grupa (vienîba) jauki satuvinâs un sanâk kopâ. Zini, paðlaik kopâ ar mani strâdâ vislielâkie prâti, kâdi jebkad staigâjuði pa Zemes virsmu, viòi ir daïa no tâs komandas, kas atrodas ðajâ dzîves pusç. Mûsu Projektam bûs noteicoðâ loma Pilnas Apziòas atgrieðanas procesâ un plançtas Zeme atgrieðanai Gaismâ. Tieði tâpçc man tad bija jâaiziet, lai varçtu visu sakârtot un îstenot, atstât tevi- man bija vissmagâkais un grûtâkais solis, ko jebkad esmu darîjis, sâpes mums abiem bija neaprakstâmas. Tagad tu saproti visâ pilnîbâ, kâpçc visam tâ bija jânotiek. Mçs izpildîsim mûsu nodomus, tu un es to izlçmâm pirms spçrâm kâju uz Zemes.

Netiks pieïauta cilvçces iznîcinâðana un varas pâròemðana. Tumðâ Kabala joprojâm nespçj noticçt tam, ka viòu plâni neîstenosies. Cilvçku Sirdîs un Dvçselçs ienâk Gaisma, cilvçks meklç Patiesîbu, viòu vairs nevar piekrâpt ar meliem, tagad cilvçks sâk redzçt to, kas atrodas aiz ¥apgalvojumiem¡, kurus izsaka varas cilvçki un sâk uzdot jautâjumus. Jûs atrodaties lielo pârmaiòu laikâ, absolûtu un pilnîgu pârmaiòu laikâ, jûsu vaþas tiek sarautas un kïûstat par Gaismas Bûtnçm kâdas bijât tad, kad ienâcât ðajâ pasaulç. Jûsu prâta kontrole sâkâs tad, kad jûsu vecâki un skolas- tâ vietâ, lai palîdzçtu jums sasniegt pilnu potenciâlu un spçjas- izskaloja jums smadzenes un iegalvoja, ka esat bezvçrtîgi, bezpalîdzîgi un niecîgi; tikai tie, kuri atrodas pie varas var kaut ko mainît un grozît un jums iegalvoja- gaidiet visas pârmaiòas no varas cilvçkiem. Jûs nemudinâja uzdot jautâjumu- kas esi ðai pasaulç. Daþâdo reliìiju ideoloìiskâ apstrâde radîja tikai vçl lielâku kontroli. Viòu nodomi nekad nav bijuði godâjami.

Tâs Zinâðanas, kas jums tiks atklâtas 2011.gada sâkumâ nesîs prieku, reâlu prieku cilvçcei. Despoti zaudçs varu, ikviena cilvçka bûtne kïûs par vienu veselu, neatkarîgi no tâ, kur tas atrodas un dzîvo. Tâda Pârveide ietekmçs pilnîgi visus; viss, kas reiz tika darîts, lai ðíeltu un radîtu daþâdîbas- atðíirîgo, lai aizkavçtu apvienoðanos, tas viss izzudîs. Pirmo reizi jûs izjutîsiet brîvîbu no Varas un Kontroles. Gadsimtu garumâ slçptâ Patiesîba bûs pieejama visiem, kas to meklçs.

Ar ðausmâm un riebumu tu noskatîjies Dþona Pildþera (John Pilger) filmu par to, kas patiesîbâ notiek Kara laikâ, nogalinâðanu nevar cienît un godât, katrai cilvçku bûtnei ir tiesîbas dzîvot, netiekot apspiestai. Tikai Visïaunâkie Prâti meklç karu, tie glorificç Karu. Asiòu izlieðana ir tâ cena, kas tiek maksâta Sâtanam, tiem vienalga- kâdas asinis izliet. Asiòu ziedoðana ir cena, kas tiek maksâta par Varu un Kontroli. Sâtanisti regulâri sanâk kopâ, lai ðíaidîtos ar asinîm un tâ apstiprinâtu savu lojalitâti Sâtanam.

Vai bieþi esat dzirdçjuði Varas vîrus runâjam par Mîlestîbu, ko tie izjût pret cilvçkiem. Mîlestîba ir vienîgâ Patiesîba, viss pârçjais ir ilûzija. Ðajâ svçtku laikâ cilvçki pietuvojas mîlestîbai, centieties tajâ palikt, sajûtiet prieku, ko nes mîlestîba gan jums, gan visiem apkârtçjiem. Nav iemeslu tam tâ nebût vienmçr. Jûsu varâ ir radît sev apkârt harmoniju, palîdzçt citiem apjaust to, ka dzîvot saskaòâ ir daudz vieglâk un laimîgâk, kavçðanâs pie dzîves problçmâm tikai velk lejup. Es lûdzu, lai visi sanâktu kopâ un lûgtu par Patiesîbu, Mieru un Harmoniju, tâda enerìija nesîs Pârmaiòas, Cilvçces lûgðanas tiks uzklausîtas. Lûdziet un saòemsiet, klauvçjiet un jums atvçrs. Mîlestîbai ir jâbût virzoðajam spçkam.

Kopâ tie, kas meklç Gaismu, radîs labâku dzîvi visai Cilvçcei. Tîkls, kas atrodas ðajâ dzîves pusç ir dziïi pateicîgs visiem tiem, kuri izplata Gaismu citiem. Mana mîïâ, kad kopâ sanâk ìimene, zini, ka visticamâk arî es bûðu ar tevi kâ vecajos laikos, atkal izbaudot Simona brîniðíîgos kartupeïus un svinîbas, ko viòð mâk sarîkot. Un neïaujiet skarbajam laikam aizçnot svçtku prieku. Mçs esam pamanîjuði- ¥viòi¡ to tagad sauc par ¥klimata izmaiòâm¡ ¥globâlo sasilðanu¡, kas pierâdîjusies par acîmredzamiem meliem, lai varçtu paaugstinât nodokïus un radît lielâku postu.

Pavisam nedaudz atlicis lîdz viss nostâsies savâs vietâs. Jûsu pasaule mainîsies uz visiem laikiem, katram ir sava loma abâs dzîves pusçs.

Mçs ðajâ dzîves pusç sûtâm jums visiem mîlestîbu. Mana mîïâ, tas bûs grûts darbs, bet vçrtîgs. Es esmu lepns, ka varu bût tevi apbrînojoðais Vîrs, Montî


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese


Original and translations of the Galactic Messages available on

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru