Google+ Followers

Permision


I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Es, Veronika, Montekjū Kīna atraitne, dodu atļauju Marijai Luisai de Vaskonsellos tulkot Montekjū vēstījumus viņas mājas lapā. Montague Vernon Keen ir reģistrēta Preču zīme (Trade Mark), man pieder arī autortiesības No.2366610 (Copywrite No. 2366610)

trešdiena, 2010. gada 22. decembris

19 December 2010

Svçtdiena, 19.decembris/2010

Veronika, mana mîlestîba, tu esi vai pârpludinâta ar informâciju un apstiprinâjumiem, ko saòem ik uz soïa. Jau tev teicu, ka îstie cilvçki tevi paði sameklçs, tev nav jâmeklç. Mçs tos izvçlamies, tad vadâm pie tevis. Tava grupa (vienîba) jauki satuvinâs un sanâk kopâ. Zini, paðlaik kopâ ar mani strâdâ vislielâkie prâti, kâdi jebkad staigâjuði pa Zemes virsmu, viòi ir daïa no tâs komandas, kas atrodas ðajâ dzîves pusç. Mûsu Projektam bûs noteicoðâ loma Pilnas Apziòas atgrieðanas procesâ un plançtas Zeme atgrieðanai Gaismâ. Tieði tâpçc man tad bija jâaiziet, lai varçtu visu sakârtot un îstenot, atstât tevi- man bija vissmagâkais un grûtâkais solis, ko jebkad esmu darîjis, sâpes mums abiem bija neaprakstâmas. Tagad tu saproti visâ pilnîbâ, kâpçc visam tâ bija jânotiek. Mçs izpildîsim mûsu nodomus, tu un es to izlçmâm pirms spçrâm kâju uz Zemes.

Netiks pieïauta cilvçces iznîcinâðana un varas pâròemðana. Tumðâ Kabala joprojâm nespçj noticçt tam, ka viòu plâni neîstenosies. Cilvçku Sirdîs un Dvçselçs ienâk Gaisma, cilvçks meklç Patiesîbu, viòu vairs nevar piekrâpt ar meliem, tagad cilvçks sâk redzçt to, kas atrodas aiz ¥apgalvojumiem¡, kurus izsaka varas cilvçki un sâk uzdot jautâjumus. Jûs atrodaties lielo pârmaiòu laikâ, absolûtu un pilnîgu pârmaiòu laikâ, jûsu vaþas tiek sarautas un kïûstat par Gaismas Bûtnçm kâdas bijât tad, kad ienâcât ðajâ pasaulç. Jûsu prâta kontrole sâkâs tad, kad jûsu vecâki un skolas- tâ vietâ, lai palîdzçtu jums sasniegt pilnu potenciâlu un spçjas- izskaloja jums smadzenes un iegalvoja, ka esat bezvçrtîgi, bezpalîdzîgi un niecîgi; tikai tie, kuri atrodas pie varas var kaut ko mainît un grozît un jums iegalvoja- gaidiet visas pârmaiòas no varas cilvçkiem. Jûs nemudinâja uzdot jautâjumu- kas esi ðai pasaulç. Daþâdo reliìiju ideoloìiskâ apstrâde radîja tikai vçl lielâku kontroli. Viòu nodomi nekad nav bijuði godâjami.

Tâs Zinâðanas, kas jums tiks atklâtas 2011.gada sâkumâ nesîs prieku, reâlu prieku cilvçcei. Despoti zaudçs varu, ikviena cilvçka bûtne kïûs par vienu veselu, neatkarîgi no tâ, kur tas atrodas un dzîvo. Tâda Pârveide ietekmçs pilnîgi visus; viss, kas reiz tika darîts, lai ðíeltu un radîtu daþâdîbas- atðíirîgo, lai aizkavçtu apvienoðanos, tas viss izzudîs. Pirmo reizi jûs izjutîsiet brîvîbu no Varas un Kontroles. Gadsimtu garumâ slçptâ Patiesîba bûs pieejama visiem, kas to meklçs.

Ar ðausmâm un riebumu tu noskatîjies Dþona Pildþera (John Pilger) filmu par to, kas patiesîbâ notiek Kara laikâ, nogalinâðanu nevar cienît un godât, katrai cilvçku bûtnei ir tiesîbas dzîvot, netiekot apspiestai. Tikai Visïaunâkie Prâti meklç karu, tie glorificç Karu. Asiòu izlieðana ir tâ cena, kas tiek maksâta Sâtanam, tiem vienalga- kâdas asinis izliet. Asiòu ziedoðana ir cena, kas tiek maksâta par Varu un Kontroli. Sâtanisti regulâri sanâk kopâ, lai ðíaidîtos ar asinîm un tâ apstiprinâtu savu lojalitâti Sâtanam.

Vai bieþi esat dzirdçjuði Varas vîrus runâjam par Mîlestîbu, ko tie izjût pret cilvçkiem. Mîlestîba ir vienîgâ Patiesîba, viss pârçjais ir ilûzija. Ðajâ svçtku laikâ cilvçki pietuvojas mîlestîbai, centieties tajâ palikt, sajûtiet prieku, ko nes mîlestîba gan jums, gan visiem apkârtçjiem. Nav iemeslu tam tâ nebût vienmçr. Jûsu varâ ir radît sev apkârt harmoniju, palîdzçt citiem apjaust to, ka dzîvot saskaòâ ir daudz vieglâk un laimîgâk, kavçðanâs pie dzîves problçmâm tikai velk lejup. Es lûdzu, lai visi sanâktu kopâ un lûgtu par Patiesîbu, Mieru un Harmoniju, tâda enerìija nesîs Pârmaiòas, Cilvçces lûgðanas tiks uzklausîtas. Lûdziet un saòemsiet, klauvçjiet un jums atvçrs. Mîlestîbai ir jâbût virzoðajam spçkam.

Kopâ tie, kas meklç Gaismu, radîs labâku dzîvi visai Cilvçcei. Tîkls, kas atrodas ðajâ dzîves pusç ir dziïi pateicîgs visiem tiem, kuri izplata Gaismu citiem. Mana mîïâ, kad kopâ sanâk ìimene, zini, ka visticamâk arî es bûðu ar tevi kâ vecajos laikos, atkal izbaudot Simona brîniðíîgos kartupeïus un svinîbas, ko viòð mâk sarîkot. Un neïaujiet skarbajam laikam aizçnot svçtku prieku. Mçs esam pamanîjuði- ¥viòi¡ to tagad sauc par ¥klimata izmaiòâm¡ ¥globâlo sasilðanu¡, kas pierâdîjusies par acîmredzamiem meliem, lai varçtu paaugstinât nodokïus un radît lielâku postu.

Pavisam nedaudz atlicis lîdz viss nostâsies savâs vietâs. Jûsu pasaule mainîsies uz visiem laikiem, katram ir sava loma abâs dzîves pusçs.

Mçs ðajâ dzîves pusç sûtâm jums visiem mîlestîbu. Mana mîïâ, tas bûs grûts darbs, bet vçrtîgs. Es esmu lepns, ka varu bût tevi apbrînojoðais Vîrs, Montî


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese


Original and translations of the Galactic Messages available on

trešdiena, 2010. gada 15. decembris

12 December 2010

Svētdiena, 12.decembris/2010


Pilnīgi viss jūsu pasaulē atrodas pārmaiņu procesā, cilvēki mostas situācijas realitātei. Lai kļūtu pilnīgi Apzinīgas Gaismas Būtnes, kas patiesībā esat, jums jāatkāpjas un jāatsakās no visa tā, kas padarījis jūs aklus un valdījis pār jums paaudžu paaudzēs. Skaidri saskatiet- tā kontroles sistēma, kas turējusi jūs tumsībā un kalpībā, tā nav no Gaismas. Patlaban tiek atklāta Tumsas Spēka struktūra, to paveic cilvēki, kuri aizstāv Mieru, Dieva Mīlestību, jūsu Radītāju, kurš apsveic ikvienu un katru, kas atgriežas viņa aplokā. Izšķīst tas cietums, kurā atradāties; Patiesība ir atslēga. Ziniet to, ka tiekat vadīti, sekojiet savai intuīcijai, tā ir jūsu Augstākais Es. Ļauni izmantotāji jūs tīši vilināja prom no Patiesā ceļa, viņu vienīgais mērķis bija pārņemt jūsu Pasauli. Tikai saprotiet- anticionisms nav tas pats, kas antisemītisms. Daudzās interneta mājas lapās labi un godīgi ebreji apvienojas pret cionismu, viņus biedē tas, ka tiks notiesāti par to, ka ir daļa no Slepenās Sabiedrības. Ir jāsaprot- tie, kuri kontrolē pasaules Finanses un Komersiju, viņu alkatība un uzpērkamība ir nolikusi jūsu pasauli uz ceļiem, es par to runāju jau tad, kad pārgāju Garā (aptuveni pirms 7 gadiem), bet tad cilvēki nebija gatavi atvērt acis, būtu novērstas tik daudzas ciešanas. Padomājiet, kā gan tikai daži cilvēki var kontrolēt Mēdijus, Valdības, Banku sistēmu, tikai 2% no ļaudīm, un, protams, jūsu prāta kontrole- bez apstājas tiekat baroti ar jaunām vēlmēm pēc materiālajiem labumiem, kas tikai padara šos 2% vēl bagātākus. Tie ir atbildīgi par garīgo demoralizēšanu un cilvēces morālo uzpērkamību, tie sāk pārņemt Eiropu, pagaidām tiek saudzēta Anglija un Vācija, bet tikai līdz brīdim, kad tiks pabeigta Krievijas pakļaušana, visi centieni koncentrēti šobrīd uz Krieviju. Tā ir plāna daļa- aplenkt Eiropu, jūsu priekšā ir EKONOMISKĀ OKUPĀCIJA, kas izsauc ekonomikas krīzes un visaptverošu destrukciju it visur. Mēs neļausim īstenoties šādiem plāniem, jums jāpazīst savi ienaidnieki.


Mīlestība un Uzticēšanās nāk kopā ar Gaismu un Harmoniju, sveiciet Gaismu savās dzīvēs un pasaulē. Kļūstiet par vadošo Gaismu, aizsniedziet mazāk apgaismotus cilvēkus, vediet tos uz priekšu, atveriet durvis Pasaules Garam, tāda ir jūsu loma, to dvēseļu loma, kuras esat izvēlējušās strādāt Gaismā. Atklājiet sevi, kā to izdarījusi mana sieva, tas nebūt nebija viegli. Pirmā Pasaules kara laikā britu premjerministrs Deivids Loids Džordžs reiz teica: „Ja cilvēki patiešām zinātu PATIESĪBU, tad Karš izbeigtos rīt. Bet, protams, patiesību viņi nezina un nevar zināt.” Jūsu pasaulē eksistē neredzama Valdība, kas patiesībā ir Valdošais jūsu Pasaules Spēks; pateicoties jums pašiem, jūsu aktivitātēm, esat pieņēmuši „viltus Realitāti” un ļaujat sevi kontrolēt un vadīt ar Mēdiju starpniecību, tos pieņemot un atzīstot.


Transformācijas, kurām tūlīt jāsāk notikt, ir labākais uz ko varat cerēt. Jūs kļūsiet par Gaismas piepildītām Būtnēm. Viss tiks pacelts atklātībā, vairs nekādu melu un viltus informācijas. Jūs brīvi apciemos draugi no citām Planētām un palīdzēs iziet šīs transformācijas. Tas nebūs ilgi, esiet drošsirdīgi, dariet visu, lai paši tuvotos un atvērtos Gaismai. Mēs solījām Patiesību un tā jums tiek dota, lai palīdzētu virzīties uz priekšu.


Mana mīļā, tu neesi vesela, bet turpini strādāt, mūsu darbs tev ir ļoti svarīgs. Mana mīlestība ir ar tevi un tavu ģimeni, arī viņi man palīdzēja, kad pārvietojos no vienas vides uz citu, viņi palīdzēja man gūt piepildījumu, atceries, viss ir iespējams.

Šajā svētku laikā- atveriet savas sirdis, sūtiet pasaulei, kurai sāp, Mīlestību, lūdziet pēc Apgaismības, Miera un Saskaņas visiem. Es esmu vienmēr tevi apbrīnojošais vīrs, Montī


Tulkoja Māra Brante


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese


Original and translations of the Galactic Messages available on


svētdiena, 2010. gada 5. decembris

5 DECEMBER 2010
Svētdiena, 5.decembris/ 2010Mana mīļā, tava Sirds lūzt, skatoties uz to, ko nevar nosaukt citādi kā par FINANSIĀLO TERORISMU, Īrijas izvarošanu un iznīcināšanu. Tas ir pirmais solis jūsu Pasaules pārņemšanai cionistu rokās. Slepenas vienošanās rezultātā, apmuļķotas Valstis tic, ka tās atrodas drošībā, bet faktiski, šis ir pirmais solis Pasaules Pārņemšanā no to cilvēku puses, kuriem nav sirdsapziņas, tos vada Vara, viņu mērķis ir valdīšana pār pasauli. Viņiem gatavībā stāv Fema (?) nometnes tiem, kurus tie atzīs par nederīgiem. Pienācis laiks sanākt kopā, Lūgt kā nekad agrāk Garam nākt jūs glābt. Miers iestāsies tikai tad, kad viss negatīvais tiks aizvākts un atgriezīsies garīgums. Nebaidieties no korumpētajiem, tos atsegs un atklās, daudziem būs grūti to pieņemt- agrāk mīlētie, godātie un apbrīnotie cilvēki ir tik bezgala korumpēti. Jums visiem ir „izskalotas smadzenes” lai ticētu un pieņemtu visu, neuzdodot jautājumus tiem, kas jūs pārvalda. Pienācis laiks atmosties situācijas realitātei, kurā patlaban atrodaties. Tie, kas pārvalda jūsu Bankas un pasauli, ir nolēmuši iznīcināt lielāko daļu ekonomikas un tad piespiest jums pieņemt viņu noteikumus un kontroli. Tas ir vislielākais ļaunums, jūsu Pasaules Cilvēku Rases pārdomāta iznīcināšana ir jau tikusi reiz pieredzēta. Bet tāda rīcība netiks pieļauta, jau tagad par tik daudzām lietām parādījusies Patiesība un oficiāla informācija pieejama visiem interesentiem, ziniet, visas jūsu Valdības tiek kontrolētas.Kad atgriezīsieties pie Pilnas Apziņas, tad uz visiem laikiem zudīs tumsa, tie, kuri strādā Gaismā ir Jaunās Miera Pasaules arhitekti un mūsu divas pasaules satuvināsies Harmonijā.Lūdzu, saprotiet, mana mīļā sieva ir slima ar gripu, viņai šodien ir grūti kontaktēties ar mums. Mēs ar viņu strādājam nakts laikā, mēs dodam viņai informāciju miega laikā, viņa ir pilnīgi atvērta Garam, mēs nepārtraukti viņai dodam informāciju. Mēs tuvinām tos, kas palīdzēs tad, kad sāks darboties mūsu Projekts, mēs esam izvēlējušies cilvēkus ar piemērotām prasmēm, lai sasniegtu vajadzīgos rezultātus.Mēs- Garā, atrodamies jums līdzās, mēs virzām jūs uz Gaismu, mūsu Mērķis ir Miers un Tumsas aizvākšana uz visiem laikiem.Atpūties, mana mīlestība, Patiesība ir te- visiem, kas to meklē. Es vienmēr palieku tavs Montī.

Tulkoja Māra Brante

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese


Original and translations of the Galactic Messages available on


DAVID ICKE RETROSPECTIVE

Twenty Year Retrospective of David Icke: The man, his times and his message. Hosted by Osha Hayden and recorded October 2010 at the Community Media Center of the North Bay.

pirmdiena, 2010. gada 29. novembris

28 November 2010
Svētdiena, 28.novembris/2010


Atkārtoju „nekas nav tā kā izskatās” , neticiet tam, ko jums stāsta par tām daudzajām sagudrotajām situācijām, kas tīši izveidotas, lai radītu Bailes un Kontroli. Atcerieties Piramīdu- tie, kuri atrodas tās virsotnē, tiem ir vajadzīgas jūsu Bailes un Piekāpšanās, lai turpinātu valdīt pār jūsu pasauli. Aizvien vairāk cilvēku izies no piespiedu snaudas un hipnotiskās prāta kontroles par to, ka esat apstākļu upuri un pamodīsies patiesajai situācijas Realitātei. Jo vairāk viens pret otru izturēsieties ar Mīlestību un Sapratni, jo vieglākas būs Pārmaiņas. Mēs apsolījām to, ka Patiesība jūs atbrīvos, tagad jau redzat, ka Patiesība izplūst tik daudzos virzienos un tā tiek saprasta un pieņemta. Šis ir Patiesības laiks, kopā ar Patiesību tuvojas Jaunā Realitāte. Vienīgie cilvēki, kuri vēlas Karu ir tie, kuriem vajag radīt Bailes un aizkavēt jūs uzzināt patiesību par viņiem pašiem, jo tad, kad ierindas cilvēki uzzina Patiesību un atņem savu atbalstu valdošajiem, valdošie zina, ka VIŅU KORUMPĒTĀ PASAULE SABRŪK UZ MŪŽIEM. Valdošie ir noslēguši kādu Darījumu pirms daudziem gadiem, un tas paredz, ka Patiesība ir Jāatklāj pirms 2010. gada BEIGĀM, tieši tādēļ tie izmisīgi cenšas radīt Karu, cerībā, ka Karš attālinās Patiesības atnākšanu. Šie cilvēki ir saņēmuši augsti attīstītas tehnoloģijas no tiem, ko jūs saucat par citplanētiešiem ar nosacījumu, ka ar 2010. gada beigām tiks atzīti „citplanētieši”, un būs vien jāpilda šis Līgums. Pavisam viegli ir radīt problēmas starp svārstīgām nācijām, to bērnišķīgajiem ķīviņiem, cilvēki vienmēr tajās iekrīt, kad tie beidzot to sapratīs? Cilvēku kūdīšana bijusi veiksmīga jau no laika gala, tagad tas ir jūsu ziņā atkal neiekrist šajā slazdā. Jūs pretīgumā un šausmās vērojāt to, kas notika pagājušajā nedēļa Īrijā, tā bija acīmredzami safabricēta situācija, tik acīmredzama tiem, kas modušies. Īrija saglabāja savu neatkarību un Spēka Veto, Tumsas Kabalai vajadzēja visas ES Valstis lai ietekmētu tās Neatkarību, tādēļ tika lietotas Bankas, lai radītu viltus situāciju, Augsta Ranga Politiķi pielietoja NLP lai Skalotu Smadzenes tiem, ko paši kontrolē, tie regulāri izplatīja tenkas un guva panākumus to cilvēku apstrādē, kuriem BRĪVĪBA nozīmē daudz vairāk nekā tikai tukši vārdi, Īrija NEATRODAS FINANSIĀLĀS GRŪTĪBĀS, TĀDAS TIKA CIETSIRDĪGI RADĪTAS. Vērojiet tos, kas jūs kontrolē, viss tiek darīts tik gudri un slīpēti, jūsu politiķi tā rīkojas visu laiku. Tas notiek jūsu TV ekrānos, tas ienāk jūsu mājās, jums jāiztur šāda kontrole.

Dārgā, šajā nedēļā esam vērsuši uzmanību uz daudzām lietām, mums vajadzīgi cilvēki, kuri saprot, ka Jaunā Rītausma ir jau tepat, viss atkarīgs tikai no pašiem- cik ātri tā atnāks un ienāks dzīvē, jums visiem tā ir jāgrib, lūdziet Patiesības Gaismu palīdzēt atvērties jums par skaistām Būtnēm, kas patiesībā esat. Sanāciet kopā Mīlestībā un Harmonijā, tas rada vajadzīgo Enerģiju, lai Izietu no Tumsas. Tu pati to izjuti tad, kad visa ģimene sanāca kopā, lai svinētu mazās Ciāras dzimšanas dienu, šī enerģija bija tik skaista, varena un parāda, cik vienkārši var radīt skaistu enerģiju.

Tev tika dota informāciju, lai visā pilnībā saprastu mūsu projekta svarīgumu, tas nebija nejauši, ka pēkšņi atradi atbildes uz visiem jautājumiem, un noskaidrojās daudzas lietas. Tie, kuri kontrolē jūsu pasauli, to darījuši tik ilgi, ka kontrole kļuvusi par ierastu lietu, pieņemot, ka tā tam ir jābūt, ka tāda ir norma. Jūsu Politiķi runā par Pārmaiņām, bet viss, ko tie dara ir- tikai tukši runā, lai radītu ilūziju par pārmaiņām, jo patiesībā pārmaiņas tie gribētu vismazāk. Dziļi savās Dvēselēs zināt, ka vajadzīgas absolūtas kontroles un valdīšanas pārmaiņas, Federālajai bankai un Anglijas bankai ir jāatsakās no Banku Sistēmas vadīšanas, paskatieties, ko tie nodarīja ĪRIJAI, tad sapratīsiet, ka tam ir jānotiek.

Atbrīvojiet un dodiet no sevis ārā to skaisto enerģiju, kas esat; šī Enerģija mūžīgi atrodas jūsu Dvēselēs, tā tur atrodas katrā inkarnācijā, to var izmantot vai noliegt, un tā ir jūsu izvēle, visiem jums tika dota brīvā izvēle.
Mūsu Laiks kopā bija un joprojām ir mums ļoti dārgs, tas laiks, ko pavadi ar savu ģimeni ir dārgs arī mums. Es priecāšos par to Enerģiju, ko radīsiet, kad atkal sanāksiet kopā, lai padarītu par īpašu Ciāras dzimšanas dienas nedēļas nogali, tādi brīži rada atmiņas par viņas ģimeni, kas saglabāsies visas dzīves garumā. Ikvienam cilvēkam jājūt, ka tas ir kādam vajadzīgs un tiek lolots, vai nu šajā, pašreizējā ģimenē vai lielākajā dzīves ģimenē. Jūs visi esat vienas lielas Dzīves puzles mazie gabaliņi, ikviens esat svarīgs visā lielajā.

Ikviens veicat savu ieguldījumu Pārveidē, ar savu darbu atklājat patiesību un padarāt to pieejamu visiem meklējošajiem, jums ir ļoti nozīmīga loma Cilvēku dzīvēs un jūsu darbs tiek augstu novērtēts abās dzīves pusēs, jūsu loma, patiešām, ir ļoti svarīga.

Pavadi šodien kādu laiku kopā ar savu ģimeni, izbaudi Ziemassvētku tuvošanos un Enerģijas, ko nes šie svētki. Tevi vienmēr ieskauj mana mīlestība, es palieku tevi apbrīnojošais vīrs. MontīTulkoja Māra Brante

Website: The Montague Keen Foundation
THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese


Original and translations of the Galactic Messages available on

pirmdiena, 2010. gada 8. novembris

7 November 2010
Svētdiena, 7.novembris/2010


Sveicieni, mana mīļā, es lūdzu tevi atsaukt atmiņā ĀBRAHAMA LINKOLNA teikto:

" You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time".
„Jūs varat apmuļķot dažus cilvēkus visas dzīves garumā un visus cilvēkus kādu laika sprīdi, bet jūs nevarat apmuļķot visus cilvēkus visu laiku.”

Un tagad, lūdzu, apdomā DŽORDŽA V. BUŠA vārdus:

"You can fool some of the people all of the time and those are the ones you want to concentrate on."
„Jūs varat apmuļķot dažus cilvēkus visas dzīves garumā un tie ir tieši tie uz kuriem varat koncentrēties.”

Abās dzīves pusēs šobrīd valda saviļņojums par Masveida Atmodu, ko radījis Deivida Aika darbs, kas nesis Patiesības daļiņas jūsu Pasaulei, jo tā atradās izmisuma pilnā situācijā. Lai aizkavētu masveida atmodu, tiek pielietoti ķīmiski putekļu mākoņi, jūs tiekat apsmidzināti ar ķimikālijām, jūsu atmosfērā tagad atrodas gaistošs urāns (depleted uranium), jūs esat tik apraduši ar ķīmiskajiem iznešiem, ka pat nepamanītu kāda viena nomaiņu pret citu- spēcīgāku un bīstamāku. Jūs esat radīti, lai elpotu tīru gaisu, jūsu labības laukiem un zemei arī jābūt tīrai no ķimikālijām. Jūs tiekat muļķoti tik daudzos līmeņos.

Atgriezīsimies pie 11.septembra notikumiem, kurus sarīkoja Tumsas Kabala, lai radītu masveida histēriju un bailes, lai jūs vēlētos piekrist visam, ko tie vēlētos ieviest. Padomājiet, pat vidēji gudram- attīstītam prātam būtu jāuzdod sev jautājums- kā divas no alumīnija taisītas lidmašīnas var sagriezt TĪRU TĒRAUDU un DZELZBETONU, lai iekļūtu ēkās un radītu tādu rūdītu tēraudu izjukšanu PUTEKĻOS!!! Tas nav iespējams. Tā bija ilūzija, jūs noticējāt tam, ko jums parādīja ziņās un filmiņās. Vēl pajautājiet, kā TV filmēšanas grupa varēja būt novietojusies tik stratēģiski ērtā vietā un laikā, lai uzņemtu sadursmes momentu? Viņu nākamais plāns ir radīt Bailes un Kontroli ar Viltus Svešinieku Invāzijas palīdzību, tas notiks ātrāk nekā jūs sagaidāt. Vai ļausiet sevi atkal apmuļķot arī ar šo? Svešinieki, citplanētieši- kā jūs tos saucat- uz jūsu planētas atradušies jau daudzus gadus un palīdzējuši Tumsas Kabalai. Īstie Gaisa Kuģi ir milzīgi, jūs nevarat stādīties priekšā- cik lieli. Ja uz jūsu planētas ieradīsies Īstie Gaisa Kuģi, jums par to nebūs ne mazāko šaubu, Zeme nekad tādus nav varējusi izražot, tie nāks ar Mieru un palīdzēs atjaunot jūsu apziņu līdz pilnībai. Viss tiks atjaunots līdz Pilnai Apziņai.

Daudz paveikts, lai atjaunotu jūsu RNS/DNS, jūsu ģenētisko pamatu. Gars sāka pacelt Globālo Apziņu lēnām un palēnām, lai nepievērstu Tumsas Kabalas uzmanību. Vajadzēja aktivizēt jūsu DNS trešo ķēdi un veikt noteiktas mutācijas- pārveides. Process iesākās 1980.jos gados, tad jūsu ķermeņi atvērās iespējai- atvērties un darboties, veicinot jūsu transformācijas. Sāka darboties komunicēšanās centri, jūs sākāt apjaust Augstāko Dimensiju esamību. Tu un es jau tad zinājām, ka sāk dzimt bērni ar aktivizētu DNS trešo ķēdi, tas bija sākums visu 12 DNS ķēžu atjaunotnei. Un notika tas visā pasaulē, tas bija globāli, Tumsas ģenētiķi satraucās un izveidoja rīcības plānu, lai aizkavētu nenovēršamo. Jau tad viņi nāca klajā ar ideju par ķīmisko iedarbību, kas aizkavētu atmodu. Cilvēki sāka „Atmosties”, mainīja virzienu, sāka runāt, pat brīžiem īsti nesaprotot, kas ar viņiem pašiem notiek, kā tas bija Deivida Aika gadījumā. Uz 2000. gadu aptuveni 20% no visas Zemes civilizācijas bija ‘nodota’ Jaunajai Realitātei. Tādēļ daudzi no jums progresēja un ir pilnīgi atmodušies, bet joprojām ir tādi, kuriem trūkst vēlmes meklēt Patiesību. Tie ļauj bailēm kontrolēt un valdīt viņu prātos; prāts droši tur viņus mazā burbulī- viņu pasaulītē, totālā kontrolē, iebaidītus neskatīties ārpusē. Cilvēces Dievišķās Transformācijas sasniegušas vietu no kuras nav atpakaļceļa, tas ir nenovēršami. Kopā mums izdosies, mēs gūsim panākumus, tiks atjaunota pilna Apziņa. Maikls Tsarions (Michael Tsarion) „Īru civilizācijas izcelsme” ("The Irish Origins of Civilisation") raksta, ka šis laiks izgaismos pat tos, kas baidās no pārmaiņām, viņš ir iedvesmojošs Patiesības paudējs.

Tumšie konspirējās un veiksmīgi kontrolēja Čiekurveida dziedzera enerģijas, mazinot tā izstarotos signālus, šis dziedzeris ražo garīgo enerģiju, kas palīdzētu un veicinātu atmodu. Tiek zagti bērni, lai iegūtu šādu Enerģiju, viņu signāli tiek nozagti. Kādēļ gan priedes čiekurs, kas pārstāv Čiekurveida dziedzeri, ir tik ievērības cienīgs un godājams Vatikānā? Šādas Enerģijas vērtība ir bezgalīga, tā tiek konstanti meklēta. Jūsu bērniem jābūt aizsargātiem pret šādām briesmīgām iespējām.

Mostieties Gaismai, esiet Mīlestībā, ļaujiet šai dievišķajai enerģijai plūst cauri jūsu visai būtībai, justies drošībā, jūs visi atrodaties diezgan briesmīgā ceļojumā, pienācis laiks atgriezties mājās. Atverieties Garam, mēs te esam tieši tādēļ. Pienācis laiks sanākt kopā, apvienot jūsu Enerģiju un Mīlestību, apskaut Jauno Laikmetu.


Veronika, mana mīļā, tu nevari turpināt darbu neatpūšoties, nav iespējams atbildēt simtiem e-pastā ienākošajām vēstulēm, cilvēki to sapratīs. Jā, zinu, šis ir darvas piliens mucā, jo es darīju tieši to pašu. Lūdzu tevi vēlreiz, saudzē sevi. Tevi apskauj mana mīlestība, tevi apbrīnojošais Vīrs, Montī.


Tulkoja Māra Brante

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on

otrdiena, 2010. gada 2. novembris

October 31, 2010
Svētdiena, 31.oktobris/2010Kāda brīnumaini skaista bija vakardiena, kad kopā laimīgā unisonā sanāca abas dzīves puses. Spēt runāt ar jums visiem un dot šo tik svarīgo informāciju par notiekošajām pārmaiņām! Mūsu mērķis ir vest un vadīt jūs cauri visam, lai sasniegtu 5-to Dimensiju ar pēc iespējas mazākām problēmām un raizēm. Tumšie Spēki izmisīgi liek šķēršļus, lai to aizkavētu, sniedz viltus informāciju, lai radītu bailes, lai gan patiesībā, tie ir viņi, kuri baidās tikt atmaskoti un zaudēt kontroli un varu, tādēļ sniedz melīgu informāciju; uz nedēļas beigām sagaidāmi atkal jauni informatīvi meli, kas gāzīsies kā ūdens, lai gan faktiski tumšie cenšas izmisīgi aizkavēt Apgaismību un tā saglabāt savu varu. Nu jau aizsardzība vajadzīga viņiem, tādēļ tie meklē kā radīt kara situāciju, viņi cer, ka tādā veidā varēs sevi parādīt no labās puses, labā gaismā. Pēdējā reizē tāda bija Irāka un neeksistējoši masu iznīcināšanas ieroči, kādas būs šīs reizes pasaciņas? Viņi visu dara paši... paši lemj savu likteni. Viņu Pasaules Virsvaldīšanai ātri tuvojas gals. Cilvēki šajā reizē nebūs tik dumji, lai noticētu viņu saražotajiem stāstiem par ienaidniekiem un masu iznīcināšanas ieročiem. Jūs pieredzēsiet visu šo varas un spēka bastionu krišanu kā kāršu namiņa sabrukšanu...un tas jau notiek. Pavisam drīz Anglijas Elizabete 11-tā atteiksies no troņa. Uzzināsiet savas pasaules īsto un patieso vēsturi, arī par to briesmīgo korupciju, par kuru esat turēti absolūtā neziņā gadsimtu garumā. Jūsu vidū ir tādi cilvēki, kuru darbiem un vārdiem varat 100% uzticēties, tādi ir Deivids Aiks un Maikls Tsarions (Michael Tsarion), Goda un Patiesības vīri. Deivids tavā dzīvē ienāca ar nolūku, viņš ar tevi runā daudz augstākā līmenī nevis ierastajā un plaši zināmajā. Mēs nosaucam jums to cilvēku vārdus, kuriem var uzticēties, H.M. arī tika tev sūtīts ar nolūku, tu vari viņam uzticēties, viņš ir viens no dažiem izvēlētajiem, pavisam drīz mēs tev dosim informāciju par viņu, tā viņam ir ļoti svarīga. Džons (Dr. John Mack) bija patiesi iepriecināts, kad vakar sastapāties, viņu aizrauj Seno Laiku Vēsture, tagad viņš pēta to periodu, kuru tu viņam lūdzi izskatīt sīkāk, un ar lielu prieku palīdzēs tālākajā procesā, viņš ar nepacietību gaida nākamo tikšanos. Džons teica, ka esi pelnījusi 10 punktus par viņa ātro atpazīšanu! Jā, tas bija jūsu pasaules vēsturē ļoti interesants periods, tajā laikā sākās lielā korupcija, intrigas un viltus informācijas plānošana, un nāve bija sods visiem tiem, kas nepiekrita valdošajiem spēkiem.Tu jautāji par D.F., jā, es esmu divas reizes ar viņu ticies, tās bija ļoti īsas tikšanās. Viņš bija gaidījis ko citu, viņš domāja, ka atrodas daudz augstākā līmenī, viņš neatrodas zemu, bet ne tik augstu kā bija gaidījis, viņš neatrodas tur, kur es un Džons, jā, viņš gribēja būt kopā ar mums, bet tas nav iespējams. Arī zemes dzīvē mēs nebijām kopā, tāpat kā tagad, bet tagad viņam jāatpūšas. Jā, viņš komunicēsies, bet ne šajā līmenī. Cilvēkiem joprojām ir nepareizi priekšstati par šo dzīves pusi.Jā, mīļā, joprojām pastāv nelaimes un katastrofas draudi, kas saistīti ar zemes plākšņu kustībām, Kalifornijā būs nelaime, es nevaru dot tev konkrētu norises laiku, bet tas ir zināms un kustības ir apzinātas. Tā ir dabas katastrofa, to nevar apstādināt. Tu jautāji, vai vēl ir kādas citas Būtnes, kuras apdzīvo jūsu planētu, jā, tā tas ir, tās dzīvo zem jūsu jūrām, jūs neesat vieni uz savas Planētas. Arī uz daudzām citām planētām dzīvo dzīvas Būtnes, kāpēc gan cilvēki iedomājas, ka eksistē tikai viņi?Jau pirms sešiem gadiem teicu, ka Globālā Sasilšana ir absolūts mīts, kas izmantots tikai tāpēc, lai radītu vēl tālāku kontroli un apgrūtinājumus. Harolda Lūisa (Harold Lewis) atkāpšanās vēstule, Fizikas Goda profesora, Kalifornijas Universitātes, APS priekšsēdētāja pētījumi par Kodolfiziku un tā tālāk, tā tālāk... šim Godājamajam cilvēkam pietika drosmes pateikt to skaļi un nosaukt šos melus par visu laiku lielāko un visveiksmīgāko pseidozinātnisko VILTOJUMU, ko viņš pieredzējis kā fiziķis. Kad cilvēks uzzinās patiesību par savu Vēsturi, tad redzēs, ka tās bijušas vislielākās blēņas. Tumsas Kabala lieto ikvienu iespēju, lai valdītu un kontrolētu cilvēci. Tagad Cilvēce sāk saskatīt gaismu un akli visam vairs nepiekrīt, Kabala atkal mēģina izmantot vecos gājienus, runāt un radīt KARU, lai saglabātu savu valdīšanu. Vai kāds vēl tiem tic? Cilvēkus vairs nevar vest kā aitas, tas laiks ir pagājis, ejiet lepni paceltu galvu uz priekšu vai arī skatiet masku krišanu- to cilvēku dusmu izvirdumus, kuri lietoja jūs, lai radītu savas bagātības.Cilvēkiem, pakāpeniski uzzinot Patiesību un apjaušot to, kā cilvēki, kuriem tie uzticējušies un ticējuši, tos izmantojuši un zākājuši, viņiem būs grūti savaldīt dusmas. Atcerieties, tas ir jūsu spēkos radīt Pasaules Mieru un Sapratni. Atkāpieties no viņu slēptā Ļaunuma, viņu psihopātiskās ietekmes, kas tik ilgi jūs kontrolējusi un valdījusi jūsu pasaulē. Paņemiet atpakaļ savu Pasauli, savu Godu, savu Pašcieņu, atkal savienojieties ar savu Dvēseli, uzziniet un saprotiet, kas esat. Nevienam cilvēkam nav dota vara valdīt pār citu. Mēs strādājam kopā ar jums, lai nestu Mieru un Harmoniju visiem. Tevi apbrīnojošais vīrs, Montī.


Tulkoja Māra Brante

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on

pirmdiena, 2010. gada 25. oktobris

October 24, 2010
Svētdiena, 24.oktobris/2010


Šobrīd jūsu pasaulē valda atmoda un jaunatklātā patiesība un tas rada sajūsmu, ir prieks, mana mīļā, vērot kā mūsu darbs savienojas ar citām atmodinātajām dvēselēm, jūs atrodaties pie pilnas apziņas sasniegšanas sliekšņa. Aizvien vairāk cilvēku pārstāj pakļauties korumpētajai varas sistēmai, kas tos turējusi ieslodzījumā un valdījusi pār tiem gadsimtu garumā un sākat saskatīt brīvības Gaismu, Mīlestību un Mieru visiem cilvēkiem. Skatieties tikai uz tiem, kuri izstaro Gaismu! Ir arī tādi, kuri sauc sevi par Fiziskajiem Pētniekiem, tie ir vainīgi pie patiesības slēpšanas. Tieši tādēļ es lūdzu tevi nesadarboties ar maniem bijušajiem kolēģiem, kuri centās kavēt manu darbu no dienas gaismas ieraudzīšanas. Atceries, mana mīļā, kad es atrados slimnīcā ar sirds nepietiekamību, tie sazvērējās pret mani, tiem gandrīz izdevās aizkavēt mana tik ilgā darba publicēšanu; pat tie, kuri ārēji izlikās mani atbalstām, darīja visu iespējamo, lai aizkavētu publicēšanu, tikai spaidu kārtā man izdevās dienas gaismai parādīt SPR darbu, un ne jau kā bija iecerēts, grāmatas formā. Mums ir visas tā laika rakstītās un saņemtās vēstules. Tā bija smaga mācību stunda, neklausies viņu vārdos, bet skaties uz viņu darbiem, tikai darbi parāda patieso. Es ļoti atvainojos, ka tev atkal nācās pārdzīvot šīs briesmīgās atmiņas, kas nāca kopā ar ziņu par Deivida Fontana nāvi. Tagad viņam ir jāsastopas ar Pēcdzīves realitāti, tas nav gluži gaidītais, nāve ir skaista, kādu dienu visi to uzzināsiet.

Un tagad pie svarīgākām lietām, mana mīļā. Tumsas Kabala cīnās, lai izdzīvotu, jūsu pasaule mostas, Kabala ir pamatīgā izmisumā. Tumsas cilvēki ir neatļauti valdījuši pār jūsu pasauli, nedomājot par Cilvēci. Tie ir ignorējuši ciešanas, ko radījusi viņu izlaupīšanas politika. Viņu bagātības tos neglābs. Tie ir drukājuši neeksistējošu naudu, tie piesavinājušies naudu, viņu izrīcības ir izputinājušas citas zemes, tāpat arī cilvēkus, padarot tos par vergiem. Visi zināt par notiekošajām pārmaiņām, jūs tās sajūtat savās Dvēselēs. Jūsu pasauli aptver ļoti spēcīga enerģija, jūs vairs neticat meliem par „ienaidniekiem, kas gatavojas jums uzbrukt”, šis apgalvojums lietots visas vēstures gaitā, tas vairs nedarbojas. Jūs esat Dievišķā Plāna daļa, planētas glābēji, izturieties ar līdzjūtību pret cilvēkiem, kuriem joprojām vēl ir problēmas izprast notiekošo, maigi vediet tos uz priekšu. Visapkārt jūsu pasaulei atrodas Portāli, mēs tos lietosim, lai atklātos un parādītu sevi, mēs jūs atbalstīsim un vadīsim. Jūs piekļūsiet un saņemsiet visu vajadzīgo informāciju, lai sasniegtu pārmaiņas, kas vajadzīgas Pilnīgas Apziņas atgūšanai. Jūs ieejat Apgaismības Laikmetā, tur neeksistēs bailes un dusmas, tie bija Kabalas ieroči un darba rīki. Jūs skatīsities uz tām ģimenēm un institūcijām, kas agrāk paverdzināja jūsu pasauli, un nespēsiet noticēt- ka gan esat spējuši ticēt visiem tiem meliem. Jūs iemācīsieties redzēt visu tā kā tas ir patiesībā, nevis tā kā jums to pasniedz un stāsta. Laiks mosties, sajūtiet visapkārt esošo Dievišķo Mīlestību! Jūsu apspiedēji pakāpeniski zaudē varu un jūs sākat saskatīt to patieso būtību, tad visbeidzot arī redzēsiet, ka reālais Spēks un Vara atrodas jūsos, jā, ikvienā un katrā cilvēkā. Jūs ikkatrs esat Gaismas Būtne, kuras Gaismu aptumšoja Kabala, kad atgūsiet savu Gaismu, tad pirmo reizi pasauli ieraudzīsiet pavisam savādāku. Vairs neēdīsiet saindētu ēdienu, neelposiet piesārņotu gaisu, kaites būs kļuvušas par sliktām atmiņām. Mēs, Tīklā, esam plānojuši šo Pāreju līdz pēdējam sīkumam.

Visi tie, kuri būvējuši savas impērijas uz korupciju, izzudīs no eksistences. Tās ģimenes, kuras laupīja un apzaga, dzīvodamas no jūsu pasaules bagātībām, atgriezīs nolaupīto atpakaļ; Taisnība uzvarēs, īstā, reālā Taisnība, nevis tā, ko jūs pazīstat. Dievišķais Likums stāv pāri visam, ikvienam ir jāatbild par savu rīcību, vienalga kur tas atrodas- uz Zemes vai Pēcdzīvē. Ikvienam ir jāpilda savs Dievišķais Mērķis. Mācieties runāt tad, kad redzat netaisnību, atcerieties, ka noklusējot, jūs dodat atļauju turpināties vecajam, un tad esat līdzdalīgi notiekošajā. Paceliet savu balsi, runājiet patiesību, sajūtiet Mīlestību, kas ienāk baiļu un dusmu vietā, kad no tām atbrīvojaties. Jums izdosies, Patiesība atbrīvos, pienācis jūsu laiks. Šajā Pārejā es esmu kopā ar jums un tevi, tavs apbrīnojošais vīrs, Montī.


Tulkoja Māra Brante

Site: http://www.montaguekeen.com


trešdiena, 2010. gada 20. oktobris

October 17, 2010
Jo vairāk informācijas parādās Gaismā no daudziem dažādiem avotiem, jo Patiesību vairs ilgāk nevar noslēpt.

Patiesība sevī nes Brīvību no apspiestības.

Atcerieties, tie esat jūs- Cilvēki, kuriem ir Spēks un Vara īstenot jūsu Pasaulei vajadzīgās pārmaiņas, lai tā reiz kļūtu par taisnīgu un mierpilnu Planētu visiem, lai kopīgi visi dzīvotu harmonijā. To var izdarīt.Mana mīļā Veronika, jūs pavisam noteikti dzīvojat aizraujošos laikos. Tā kā Tumsas Kabala izmisīgi meklē veidus kā turēties pie savas nelikumīgās varas, tad šajā reizē tie plāno ļoti dziļu recesiju (lejupslīdi, atkāpšanos), lai novērstu cilvēku prātus no reāli notiekošā. Jau esam teikuši, ka jūsu Valdībām pieder neaprakstāmi daudz naudas, tas tiek veikli no jums slēpts, tām nav parādu, tās tikai cenšas jums uztiept, ka parādi eksistē. Mana mīļā, kad noslēdzas kādas Pārmaiņas, tad daudzi pamanāt Enerģētiskās izmaiņas, jums ir sajūta, ka visu kavējat, ka netiekat līdzi, tas notiek tāpēc, ka Zeme kustās ātrāk, jūs vieglāk zaudējat savu stabilitāti, mainās jūsu DNS, un jūs tikai cenšaties visam tikt līdzi. Viena no lielajām pārmaiņām ir tāda, ka jūsu dzīvēs vairs nefigurēs nauda, jā, šobrīd to grūti iedomāties, atceries, mēs jau esam to skaidrojuši.

Šobrīd Zemei ļoti ātri tuvojas divas komētas, jūsu astronomi tās vēl nav pamanījuši, komētas neskars Zemi. Zemes plāksnes kustās, kad tās saskaras viena ar otru, tas izsauc Plūdus un Katastrofas, tiem ir paredzēts notikt. Pēdējā laikā atkal parādījušās fotogrāfijas ar zīmējumiem labības laukos, daži no tiem ir cilvēku roku darbs, bet tie, kurus veidojušas Būtnes no citām planētām, tie tiek radīti ar nolūku sniegt informāciju. Diemžēl šos zīmējumus labības laukos cilvēki pārsvarā izmanto, lai gūtu peļņu, tie necenšas saskatīt tajos doto informāciju- vēstījumu. Mēs esam tev stāstījuši kā „lasīt” šos ziņojumus. Alkatība un mantkārība pārņem visu. Tieši šobrīd Zeme nav kontrolējama un, ja mēs neiejauksimies, tad Zeme un cilvēce var piedzīvot Cilvēku Rases iznīcināšanu. Ikvienam ir spēks to aizkavēt. Bez jūsu piekrišanas, tie daži, kas atrodas pie Varas, tur nevarētu atrasties, tāpēc uzdodiet sev jautājumu: „Kam reāli pieder vara”. Tie valda ar Bailēm, plānotā viltus Svešinieku Invāzija, kuras vienīgais mērķis ir radīt vēl lielākas bailes, tā izgāzīsies. Mēs nestāvēsim malā, noraugoties kā tumšie gribētu izrīkoties ar cilvēci pēc savas patikas. Mums ir plāns kā parādīt, kas tie patiesībā ir, mēs paglābsim cilvēci no viņu tvēriena, sen jau tam bija laiks. Pavisam drīz pilnīgi un uz visiem laikiem mainīsies Varas uzbūve Anglijā. Jo vairāk informācijas parādās Gaismā no daudziem dažādiem avotiem, jo Patiesību vairs ilgāk nevar noslēpt. Cilvēce mostas, uzdod jautājumus un vairs nevēlas pieņemt frāzi „tāds ir likums”, ja tas acīmredzami tā nav. Tumsas Kabalai pienākušas nemiera pilnas dienas, tie atsakās saskatīt to, kas tuvojas un muļķīgi tic, ka spēs valdīt mūžīgi. Viņu sātaniskās metodes un izrīcības tos neglābs. Gadsimtu garumos ilgusī asins dzeršana tiks pārtraukta, nav svarīgi kā tā tiek ietērpta, tas ir Sātanisks rituāls ar Ļaunu mērķi, jums visiem ticis melots, tieši tāpēc arī tie spējuši saglabāt savu varu. Patiesība sevī nes Brīvību no apspiestības. Ļauno spēku radītais naids pārāk daudziem nevainīgiem cilvēkiem rada sāpes, es savā pēdējā inkarnācijā izvēlējos „izprecēties” ārā no manas ģimenes tradīcijām, bet naids, kas tika vērsts pret manu sievu, lai mūs sodītu, bija tik milzīgs, ka tas izsauca mūsu pirmajam bērnam veselības problēmas, viņš pārgāja garā, būdams vēl pavisam mazulis, es viņu atradu, es atnesu viņu Veronikai. Viņu rīcība izsauca tādas ciešanas manai pirmajai sievai, viņa nespēja tām tikt pāri, mums nebija ne jausmas, ka cilvēki var būt tik naidpilni un iznīcinoši. Tāds Naids tiek pārņemts no paaudzes uz paaudzi, līdz cilvēks izjūt vairs tikai naidu.
Pavisam nesen (10. septembrī, 2010) Robs, kuru vadīja tieši tāds Naids, piezvanīja tev un pauda tev savu Naidu, policijai tagad ir ieraksti par viņa rīcību. Kad pārgāju Garā, tu saņēmi biedējošus zvanus no Olivera, policija izsekoja un ierakstīja tos, tev bija grūti noticēt, ka cilvēki spēj būt tik ļauni. Ļaunums kā tāds tiks likvidēts uz visiem laikiem, es tev to apsolu. Mana mīļā sieva, vai tu kādreiz spēsi man piedot, ka tavā dzīvēs esmu ielaidis tik briesmīgus cilvēkus. Mēs abi izjutām un pieredzējām tādu Naidu, tāpēc abi kopīgi darīsim visu, lai uz laiku laikiem to likvidētu.

Tā kā šodien Deivids Aiks vēršas pie Ņujorkas iedzīvotājiem, lūdzu, sūtiet savas domas un lūgšanas par to, lai Patiesība tiktu pareizi uztverta. Jau daudzus gadus atpakaļ Deividam pietika drosmes teikt patiesību, tagad viņš apceļo pasauli, lai dalītos patiesībā ar cilvēkiem, kuri gatavi atmosties realitātei par viņu pašu eksistenci te uz planētas Zeme. Esiet un dariet visu Mīlestībā, kā to dara Deivids, pat pret tiem, kuri dara jums ļaunu. Var tikai izteikt nožēlu tiem cilvēkiem, kuru dzīves ir piepildītas ar Naidu un Alkatību, tie nekad neizjūt Mīlestību, tie nekad līdz galam nesaskata Rozes skaistumu, mīļotā cilvēka smaidu, prieku dot un dalīties. Atcerieties, tie esat jūs- Cilvēki, kuriem ir Spēks un Vara īstenot jūsu Pasaulei vajadzīgās pārmaiņas, lai tā reiz kļūtu par taisnīgu un mierpilnu Planētu visiem, lai kopīgi visi dzīvotu harmonijā. To var izdarīt.

Mēs, tie, kas esam Tīklā, esam gatavi rīcībai, mēs te būsim, tas ir mūsu svinīgais solījums. Es esmu mūžam tevi apbrīnojošais Vīrs, Montī.

Tulkoja Māra Brante


Site: http://www.montaguekeen.com

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mksvenska.blogspot.com/ - SVENSKA

http://mkjapan.blogspot.com/- JAPANESE

http://mkinfrench.blogspot.com/-FRANÇAIS

http://www.montaguekeen.com – ENGLISH

http://mkinlatvian.blogspot.com/ - LATVIESU

http://mkingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

http://mkcastellano.blogspot.com/- CASTELLANO/Spanish

http://mknederlands.blogspot.com/- NEDERLANDS

http://mkchannelings.blogspot.com/- PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

http://www.galacticchannelings.com/

pirmdiena, 2010. gada 11. oktobris

October 10, 2010Sanāciet kopā, aizmirstiet savas dažādības un atšķirības, jūsu visi šajā esat kopā.

Šis ir lēmumu pieņemšanas laiks, notiek atmoda, uzņemieties atbildību par savu rīcību, dalieties zināšanās ar mazāk veiksmīgiem cilvēkiem, runājiet viens ar otru.

Jums ir dota iespēja radīt Miera, Mīlestības un Gaismas Pasauli.Svētdiena, 10-10-10

CHANNELLER: VERONICA MONTAGUE KEEN
Veronika, mana mīļā, Tagad ir pienācis Atmodas Laiks, tumsas Kabala cenšas kā vien var aizkavēt nenovēršamo. Tie veduši cilvēci cauri visasiņainākajiem 100 gadiem planētas Zeme cilvēces vēsturē, tagad tie koncentrējas uzbrukumam pret tiem cilvēkiem, kuru cenšas modināt Patiesībai citus. Tumšie ir nelikumīgi aplaupījuši pasauli, tie sagrābuši lielas bagātības, kas devušas tiem Varu un Kontroli. Patlaban jums ir iespējas, koncentrējoties un vadoties uz cilvēces gūto pieredzi, uzlabot visas planētas cilvēku dzīvi, jums ir zināšanas kā to paveikt, jums tagad ir vajadzīga vēlme to darīt. Sanāciet kopā, aizmirstiet savas dažādības un atšķirības, jūsu visi šajā esat kopā. Šis ir lēmumu pieņemšanas laiks, notiek atmoda, uzņemieties atbildību par savu rīcību, dalieties zināšanās ar mazāk veiksmīgiem cilvēkiem, runājiet viens ar otru. Jums ir dota iespēja radīt Miera, Mīlestības un Gaismas Pasauli. Atveriet savas sirdis citiem, aizmirsiet par senajiem ieganstiem un aizspriedumiem, kas jums tikuši uzgrūsti reliģiskā un citā viedā. Neieejiet BAILĒS, tās paralizē un pieļauj tālāku jūsu izmantošanu un kontrolēšanu no tikai dažu cilvēku puses, ļaujiet uzsākties transformācijām, neesiet vairs upuri. Ar gudrību ejiet uz priekšu pretim Gaismai, kā to jau paredzēja senās civilizācijas.

Mostieties visam tam, kas ticis no jums slēpts. Ieklausieties bijušajā Kanādas Aizsardzības ministra Paula Helljera sacītajā par mūsu draugiem no citām Planētām.Skatieties Terje Toftenes filmu "The Day before Disclosure", tur cilvēki cenšas atklāt ilgi slēpto Patiesību. Ziniet arī to, ka tiek plānota VILTUS SVEŠINIEKU INVĀZIJA (FAKE ALIEN INVASION), lai masās radītu Bailes un Paniku un tādējādi tās kontrolētu. Atcerieties, tie, kas Valda, tiem nav likumu, tiem nav siržu ar kurām jūs ieraudzīt, tie masas redz tikai kā savus vergus. Daudzus gadus es pavadīju klausoties šādu cilvēku sacītajā, jo es centos saskatīt katrā cilvēkā Gaismu. Diemžēl šāda rīcība mani padarīja aklu pret tumsas pusi, kas atradās man apkārt.

Tu saņēmi savas auras fotogrāfiju, tādu, mana mīļā, es tevi redzu, ļauj to apskatīt arī citiem, es vēlos, lai cilvēki redzētu tās sievietes auras uzņēmumu, kuru es mīlu, tagad vari redzēt, kāpēc saucu tevi par savas dzīves gaismu, tu esi Gaisma.Tie, kuri cenšas apslāpēt šo Gaismu, saņems pēc saviem nopelniem. Deivida Aika auras fotogrāfija atspoguļo viņu ne tikai kā dziednieku brīžos, kad viņš runā un uzstājas, bet arī viņa rokām piemīt dziedinošas spējas, tas tev nav nekāds pārsteigums vai jaunums, tu to saprati brīdi, kad sastapāties.

Tev jāsatiekas ar ietekmīgiem cilvēkiem un jābūt daudzās dažādās vietās, mēs kārtojam visu, lai pēc iespējas tev palīdzētu mūsu projekta virzībā uz priekšu. Neļauj iebiedējošiem telefona zvaniem izjaukt tavus plānus, mūsu darbam pievērsti daudz lielāki un augstāki prāti. Daudzas reizes jau esmu atkārtojis- mēs gūsim panākumus.
Tev bijusi saspringta diena, mīļā, velti laiku sev. Vēlos izteikt pateicību visiem tiem, kas izplata Gaismu, kas aizsniedz cilvēkus, kurus vēl nav apskāvusi un ietinusi Patiesības Gaisma, ir vajadzīgs laiks un pacietība, bet atalgojums ir neizmērojams, redziet sevi kā Gaismas kalpotājus pārveides ceļā.
Mana mīlestība, nepadodies, neskatoties uz to kā uzbrūk tumšie, kopā mēs uzvarēsim. Tevi apbrīnojošais vīrs, MontīTulkoja Māra Brante

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mksvenska.blogspot.com/ - SVENSKA

http://mkjapan.blogspot.com/- JAPANESE

http://mkinfrench.blogspot.com/-FRANÇAIS

http://www.montaguekeen.com – ENGLISH

http://mkinlatvian.blogspot.com/ - LATVIESU

http://mkingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

http://mkcastellano.blogspot.com/- CASTELLANO/Spanish

http://mknederlands.blogspot.com/- NEDERLANDS

http://mkchannelings.blogspot.com/- PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

http://www.galacticchannelings.com/